Nákupný košík
Môj účet
Doprava Kuriérom ZDARMA pri platbe vopred na objednávky nad 45 EUR

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajovVyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb (ďalej len "GDPR").

Cieľom tohto vyhlásenia je informovať zákazníkov o spracovaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou webových stránok Správcu, ako je definované nižšie, ako aj o niektorých ďalších prípadoch spracovania osobných údajov, kedy pri činnostiach Správcu dochádza k spracovaniu osobných údajov zákazníkov, či ďalších osôb. Osobné údaje dotknutých osôb budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 

1. Totožnosť a kontaktné údaje Správcu


 1. Správca osobných údajov: Web Site Design s.r.o., Sibírska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 35 749 890, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17637/B (ďalej len "Správca").
 2. Kontaktné údaje Správcu sú: adresa pre doručovanie Web Site Design s.r.o., Sibírska 23, 831 02 Bratislava, adresa elektronickej pošty info@hudobny.sk, tel.: +421 918 669999.
 3. Správca nevymenoval zástupcu pre ochranu osobných údajov.
 

2. Spracovanie protokolových súborov


V rámci prístupu na svoje webové stránky na adrese hudobny.sk (ďalej len “webová stránka Správcu”) spracováva Správca alebo ním poverení spracovatelia protokolové súbory o prístupe k týmto webovým stránkam a to za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov. Protokolové súbory sú spracovávané bez súhlasu návštevníka webovej stránky.

Tieto protokolové súbory sú uchovávané po dobu 3 mesiacov od návštevy webovej stránky Správcu. Spracovanie týchto protokolových súborov vykonáva Správca sám alebo je oprávnený poveriť týmto spracovaním tretiu osobu ako spracovateľa.

V rámci protokolových súborov sú spracovávané nasledujúce údaje, ktoré môžu, ale nemusia, obsahovať osobné údaje návštevníka webové stránky:
 • webová stránka, z ktorej návštevník príslušnú webovú stránku Správca navštívil,
 • IP-adresa,
 • dátum prístupu a doba prístupu,
 • prípadný dotaz návštevníka,xx
 • kód odpovede http,
 • prenášané skupiny dát,
 • údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača návštevníka.
 

3. Dôvody spracovania osobných údajov


 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy medzi návštevníkom a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení Správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie EU"),
 2. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je súhlas návštevníka poskytnutý Správcovi v zmysle Nariadenia EU,
 3. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem Správcu (dôvod 47) v zmysle Nariadenia EU.
 

4. Účel spracovania osobných údajov


 1. Účelom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi návštevníkom a Správcom, či realizácia opatrení Správcom pred uzatvorením takejto zmluvy.
  V prípade nákupu tovaru na webovej stránke Správcu je Správca taktiež v pozícii predávajúceho predmetného tovaru. S ohľadom na túto skutočnosť bude Správca spracovávať osobné údaje zákazníka v nasledujúcom rozsahu:
  • Meno,
  • Priezvisko,
  • e-mailová adresa,
  • telefón,
  • adresa pre doručenie tovaru,
  • fakturačná adresa.
  Spracovanie týchto osobných údajov Zákazníkov bude robiť za účelom realizácie kúpnej zmluvy medzi Správcom a Zákazníkom, dodania objednaného tovaru a tiež za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov Správcu.
  Správca bude vyššie uvedené osobné údaje Zákazníkov spracovávať po dobu nevyhnutne nutnú. Osobné údaje uložené v zákazníckom účte na webovej stránke Správcu budú uchované do okamihu zmazania zákazníckeho účtu zo strany subjektu údajov (dotknutá osoba je takisto oprávnená o zmazanie požiadať Správcu) alebo zo strany Správcu. Niektoré osobné údaje (napr. Osobné údaje na daňovom doklade vystavenom Správcom) budú Správcom uchovávané po dobu zákonom predpísaných archivačných lehôt.
  Spracovanie osobných údajov podľa tohto článku bude vykonávať Správca sám alebo týmto poverí tretiu osobu ako spracovateľa. V prípade, keď bude objednaný tovar na základe žiadosti zákazníka doručovaný na adresu uvedenú v objednávke, poskytne Správca osobné údaje Zákazníka tiež príslušnému prepravcovi.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a realizácie iných marketingových aktivít správcom voči návštevníkovi / zákazníkovi.
  V prípade záujmu návštevníka / zákazníka o zasielanie newslettera a ďalších reklamných oznámení, bude Správca na tieto účely spracovávať, na základe súhlasu, poskytnuté osobné údaje takéhoto návštevníka / zákazníka a to vždy minimálne v rozsahu e-mailovej adresy. Ak poskytne návštevník Správcovi taktiež svoje identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, telefón, nákupné preferencie), spracováva Správca na uvedené účely aj tieto údaje. Obsah newslettera a ďalšie reklamné oznámenia môžu byť personalizované na základe poskytnutých údajov a ďalších údajov pre personalizáciu obsahu, ktoré Správca zistil zo správania návštevníka na webových stránkach, prípadne newslettera. Osobné údaje návštevníka začne Správca spracovávať až potom, čo návštevník udelí pomocou registračného formulára dobrovoľný súhlas pre zasielanie newslettera a ďalších reklamných oznámení a následne prihlásenie k odberu potvrdí podľa inštrukcií v doručenej e-mailovej správe. Ak nebude prihlásenie k odberu potvrdené z registrovaných e-mailové adresy, zadané údaje budú bez zbytočného odkladu zlikvidované.
  Poskytnuté osobné údaje sú spracovávané po dobu 10 rokov alebo do doby odvolania udeleného súhlasu. Samotné spracovanie poskytnutých osobných údajov bude vykonávať Správca sám alebo týmto poverí tretiu osobu.
  Súhlas s týmto spracovaním osobných údajov je úplne dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný a to zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu písomne na adresu pre doručovanie Správcovi (uvedenú vyššie). Udelený súhlas možno odvolať tiež kliknutím na odkaz "Odhlásiť odber newslettera" v zaslanom newslettera alebo reklamnom odkaze. Zasielanie reklamných oznámení Správcu je možné len na základe udelenia súhlasu alebo na základe oprávneného záujmu Správca.
 3. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním reklamácií.
  Pokiaľ bude u Správcu uplatnená reklamácia výrobku, bude Správca spracovávať osobné údaje tiež s cieľom vybavenia takejto reklamácie. Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností Správcu, ako predávajúceho, a preto sa jedná o spracovaní osobných údajov, ktoré nevyžaduje súhlas osoby uplatňujúcej reklamáciu.
  V súvislosti s vybavovaním reklamácií spracováva Správca osobné údaje ďalej tiež za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov pre prípad možného vzniku sporu z reklamácie. V tomto prípade taktiež nie je vyžadovaný súhlas dotknutej osoby so spracovaním. Doba, rozsah a ďalšie aspekty spracovanie osobných údajov na účely vybavenie reklamácie sa odvíja od povinnosti Správcu vybaviť predmetnú reklamáciu.
  Spracovanie osobných údajov podľa tohto článku bude vykonávať Správca sám prostredníctvom vlastných zamestnancov, vlastnej zákazníckej linky alebo tým poverí tretiu osobu ako spracovateľa. V prípade, že to bude z pohľadu Správcu vhodné alebo potrebné, môže Správca odovzdať osobné údaje svojim dodávateľom a výrobcom na spracovanie a vybavenie reklamácie a to vždy podľa výrobku, ktorého sa reklamácia týka. Informácie o konkrétnom dodávateľovi, či výrobcovi, ktorému môžu byť osobné údaje poskytnuté je možné zistiť e-mailovým dotazom u Správcu.
 4. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 Nariadenia EU.
 

5. Používanie súborov cookie a analýza webových stránok


 1. Cookie súbory sú malé dátové súbory, krátke texty, ktoré sú umiestňované do webového prehliadača návštevníkov webovej stránky Správcu. Tieto cookie súbory používa Správca na svojich webových stránkach za účelom zlepšenia ich fungovania, vyhodnotenia ich návštevnosti a za účelom optimalizácie svojich marketingových aktivít.
 2. Cookie súbory neslúžia na identifikáciu návštevníkov webovej stránky. Zoznam všetkých cookie súborov, ktoré Správca zhromažďuje na svojich webových stránkach sú nasledovné:
  • súbory ukladanie nastavenia bezpečného vyhľadávania,
  • súbory slúžiace na sledovanie počtu návštevníkov na stránke a doby ich návštevy,
  • súbory slúžiace na uľahčenie registrácie nových služieb,
  • súbory slúžiace k ochrane dát návštevníkov,
  • súbory slúžiace k výberu a nastavenie relevantných reklám.
Google Analytics a Google Adwords
Na analýzu webových stránok pomocou cookies súborov používa Správca službu Google Analytics, vyvinutú a prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., so sídlom Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( ďalej len "Google").
Analýza pomocou služby Google Analytics prebieha tak, že informácie o užívaní webovej stránky vytvorené prostredníctvom zhromaždených cookie súborov sú prenesené na server Google v USA a tam podrobené príslušnej analýze.
Google nebude prenesené dáta, vr. Prípadnej skrátenej IP-adresy, spájať s inými dátami. Vyhlásenie Google o ochrane osobných údajov je k nahliadnutiu na https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Zberu cookie súborov a ich analýze prostredníctvom služby Google Analytics môže návštevník webové stránky zabrániť zmenou nastavenia prehliadača a alebo kliknutím na nasledujúci odkaz, čím bude do počítača umiestnená tzv. Opt-out-cookie, ktorá zamedzí budúcemu ukladaniu údajov o návšteve na webovej stránke.
V rámci služby Google Analytics Správca aj súvisiace reklamné funkcie poskytované Google, ako sú prehľady zobrazenia v reklamnej sieti Google, rozšírené reportovanie anonymných demografických dát (napr. Vek, pohlavie, záujmy), či zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe zobrazených produktov (tzv. Remarketing ), vr. služby Google AdWords slúžiace na personalizáciu reklamy a zlepšenie zacielenia reklamy a tzv. remarketingu. Vďaka tomu môže Správca návštevníkom webových stránok ponúknuť reklamný obsah, ktorý pre nich bude čo možno najzaujímavejší.
Personalizáciu reklamy môže návštevník webových stránok Správcu vypnúť, či upraviť prostredníctvom svojho účtu Google, a to pomocou odkazu dostupného tu.
V prípade, ak návštevník webovej stránky Správcu nesúhlasí so zhromažďovaním cookie súborov, môže zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavenia svojho internetového prehliadača a to pomocou funkcie "Možnosti" či "Pomocník".
 

6. Používanie sociálnych pluginov


Webové stránky Správca ďalej obsahujú sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi priateľmi a ďalšími kontaktmi. Ide o:
 • plugin siete Facebook, ktorý je spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA,
 • plugin služby Youtube, ktorý spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA ako dcérska spoločnosť Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
 • plugin služby Instagram, ktorý je spravovaný spoločnosťou Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA,
 • plugin AddThis, ktorý je spravovaný spoločnosťou Oracle; Oracle Corporation, 10 Van De Graaff Dr, Burlington, MA 01803, United States of America.
 • plugin siete LinkedIn, ktorý prevádzkuje spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA,
 • plugin siete Twitter, ktorý prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Tieto sociálne pluginy nie sú spravované Správcom, ktorý tak nie je zodpovedný za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľovi (správcami) týchto pluginov alebo webových stránok, na ktoré odkazujúa a ani za ich funkčnosť, či prípadné škody, ktoré by nimi mohli byť spôsobené.
 

7. Používanie sociálnych pluginov


Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nevyhnutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Doba, po ktorú budú osobné údaje v prípade zasielania obchodných oznámení a realizácie iných marketingových aktivít správcom uložené, sú 3 roky, najviac však do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 

8. Porovnávanie tovarov


Spokojnosť s nákupom správca zisťuje prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je webová stránka Správcu zapojená. Tie sú automaticky zasielané vždy po uzatvorení kúpnej zmluvy. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi je vykonávané na základe oprávneného záujmu Správcu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti zákazníkov s nákupom na web stránke Správcu. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz trhového postavenia Správca využíva spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, ktorému pre tieto účely môže Správca odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a e-mailovú adresu zákazníka. Osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže zákazník kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky zákazníka sa dotazník už nebude ďalej zasielať.
 

9. Ďalší príjemcovia osobných údajov


Ďalšími príjemcami osobných údajov v prípade plnenia zmluvy sú prepravné spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy. Ďalšími príjemcami osobných údajov sú:
 • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36 631 124 - ako prepravná spoločnosť,
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, Lieskovec 962 21, IČO: 36 624 942 - ako prepravná spoločnosť,
 • Uloženka s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, IČ: 24299162 - ako prepravná spoločnosť.
Ďalšími príjemcami osobných údajov sú osoby zabezpečujúce IT správu, či marketingové služby pre Správcu:
 • Web Site Design s.r.o., Sibírska 23, 831 02 Bratislava, IČO: 35 749 890.
Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 

10. Práva dotknutých osôb


Ďalšími príjemcami osobných údajov v prípade plnenia zmluvy sú prepravné spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy. Ďalšími príjemcami osobných údajov sú:
 1. Za podmienok stanovených v Nariadení EU má zákazník právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov (plnenie zmluvy).
 2. V prípade zasielania obchodných oznámení a realizácie iných marketingových aktivít Správcom má zákazník právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých Správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu: info@hudobny.sk.
 3. Ak by sa zákazník domnieval, že spracovaním jeho osobných údajov bolo porušené alebo je porušované Nariadenia EU, má okrem iného právo podať sťažnosť u orgánu dozoru.
 4. Uzavretie a plnenie zmluvy
  Nie je povinnosť zo strany možného budúceho zákazníka osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nevyhnutnou podmienkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či poskytnúť plnenie.
Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak zákazník vznesie námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už jeho osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.


TIP Profesionálna TVORBA WEB STRÁNOK a MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ. Propagujte svoju firmu, produkt, akciu profesionálne a lacno. Viac informácií na www.wsd-europe.com.
Heureka.sk - overené zákazníkmiPricemania.skNajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.superdeal.skMožnosti platbyHudobny.sk - mobilná aplikácia AndroidHudobny.sk - mobilná aplikácia iOS
Môj účet
Prihlásenie
Nie ste ešte registrovaný v našom obchode? Nová registrácia
Prepnúť na mobilnú verziu stránky